آدرس : شهرضا – ابتدای جاده شهرضا دهاقان – جنب سازمان فنی و حرفه ای – ساختمان دانشگاه دولتی شهرضا

تلفن تماس : ۸۰-۵۳۲۳۸۳۷۹-۰۳۱
داخلی : ۱۰۲

دورنگار : ۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۰

صندوق پستی۸۶۱۴۵۱۴۶